Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Herstel pingoruïne Bolmeer

Herstel van het Bolmeer op de vroegere situatie aan laten sluiten

logo-provincie-vierkant-kopie

Provincie Groningen

Leek
Leek
  • Wat houdt het project in?

    Herstel pingoruïne Bolmeer (Foto: Geert Job Sevink)

  • Waarom?

    Betere afwatering én het zichtbaar maken van de historische- en de natuurwaarde van het gebied voor het brede publiek

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Afgerond

Herstel pingoruïne Bolmeer

Het Bolmeer bij Zevenhuizen is een pingoruïne, die is ontstaan tijdens de laatste ijstijd (28.000-14.000 v.Chr.). Het is een van de oudste elementen in het landschap en is door de natuur gevormd. Een pingo was een grote klomp bevroren grondwater, die de grondlagen omhoog drukte. Zo ontstond een soort heuvel, die in de loop van de tijd breder en hoger werd. De omhoog gedrukte grond waaide weg en spoelde af naar de zijkanten. Toen het ijs smolt, ontstond er een laagte met een cirkelvormig meertje, een pingoruïne. In de loop der jaren is het meertje begroeid en bedekt met een laag veen. Begin 19e eeuw is een groot deel van dit veen afgegraven en is het meertje weer tevoorschijn gekomen.

Onderzoek

Studenten hebben samen het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen onderzoek gedaan naar de precieze omvang van de oorspronkelijke pingo. Ook twee andere natuurlijke elementen in de omgeving zijn in het onderzoek meegenomen: een mogelijke pingoruïne ten westen van het Nanninga’s Bosch en een uitgestoven kom bij het Harensche Bosch bij Zevenhuizen. (Een uitgestoven kom is een laag waar al het zand uitgestoven is tot op het grondwater. Dit verschijnsel komt in het klein ook voor op de Waddeneilanden.) De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt om het herstel van het Bolmeer zo veel mogelijk op de vroegere situatie aan te laten sluiten. De resultaten van het onderzoek zijn ook gebruikt voor een landschapsexcursie die de drie natuurverschijnselen met elkaar verbindt.

Herstel

Aan de noordkant van de pingoruïne is begin 1900 een aarden wal verwijderd voor de aanleg van een sloot om het gebied af te kunnen wateren. De sloot heeft inmiddels zijn functie verloren en het water van het Bolmeer is in het project weer afgesloten van de omliggende sloten. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Verder is er rondom de pingoruïne een wandelpad aangelegd van een halve kilometer met een paar loopbruggen en een informatiepaneel over de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Hierdoor zijn de historische waarden en de natuurwaarde van het gebied zichtbaar voor het brede publiek.

KERNKARAKTERISTIEKEN ZUIDELIJK WESTERKWARTIER

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van het Zuidelijk Westerkwartier. Die zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

  • Natte landschapselementen in de vorm van de pingoruïnes op de keileemruggen met waardevol bodemarchief.