Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Zuidelijk Westerkwartier

Ruimtelijke kwaliteit

Handreiking ruimtelijke kwaliteit ZWK

Kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit van het Zuidelijk Westerkwartier zijn de volgende landschappelijke aspecten:

• Coulissenlandschap met houtsingels die tot in de kernen doordringen, wat ze een zeer groen karakter geeft
• Geleidelijke overgang van lintbebouwing 'de gasten' op hoger gelegen zandruggen naar meer waterrijk open laagveengebied aan de 'achterkanten'
• Ontbreken van grote verschillen in omvang van de bebouwing
• Afwijkende structuur is de dubbele en opgevulde lintbebouwing

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Zuidelijk Westerkwartier verdient bij nieuwe ontwikkeling de aansluiting op de volgende kenmerken aandacht:

• Het contrast tussen de afwisselende reeksen van besloten zandruggen en open natte laagveengebieden
• De verwevenheid van de wegdorpen met het houtsingellandschap, door deze ordening door te zetten
• Het coulissen karakter van het houtsingellandschap en de ondergeschikte positie van de bebouwing daarin
• De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur
• De ondergeschiktheid, kleinschaligheid en het overwegend sobere karakter van de bebouwing, door bij nieuwe architectuur hier bij aan te sluiten
• Het belang van ruimtebeleving van het spaarzame doorzicht in lengterichting van de houtsingels
• Het langgerekte karakter van de lintdorpen, door voldoende herkenningspunten in te bouwen
• De borgen, kerken en boerderijen, door deze in hun landschappelijke context te beschouwen en als herkenningspunten in de ruimte te benutten
• De natte landschapselementen in de vorm van de pingo ruïnes en petgaten, door deze zichtbaar en beleefbaar te houden
• Het lineaire karakter van de wegen en kanalen in de veenkoloniale zuidpunt van het ZWK