Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Zuidelijk Westerkwartier

Ruimtelijke kwaliteit

Handreiking ruimtelijke kwaliteit ZWK

Kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit van het Zuidelijk Westerkwartier zijn de volgende landschappelijke aspecten:

• Coulissenlandschap met houtsingels die tot in de kernen doordringen, wat ze een zeer groen karakter geeft
• Geleidelijke overgang van lintbebouwing 'de gasten' op hoger gelegen zandruggen naar meer waterrijk open laagveengebied aan de 'achterkanten'
• Ontbreken van grote verschillen in omvang van de bebouwing
• Afwijkende structuur is de dubbele en opgevulde lintbebouwing

Foto: Marcel Kerkhof

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Zuidelijk Westerkwartier verdient bij nieuwe ontwikkeling de aansluiting op de volgende kenmerken aandacht:

• Het contrast tussen de afwisselende reeksen van besloten zandruggen en open natte laagveengebieden
• De verwevenheid van de wegdorpen met het houtsingellandschap, door deze ordening door te zetten
• Het coulissen karakter van het houtsingellandschap en de ondergeschikte positie van de bebouwing daarin
• De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur
• De ondergeschiktheid, kleinschaligheid en het overwegend sobere karakter van de bebouwing, door bij nieuwe architectuur hier bij aan te sluiten
• Het belang van ruimtebeleving van het spaarzame doorzicht in lengterichting van de houtsingels
• Het langgerekte karakter van de lintdorpen, door voldoende herkenningspunten in te bouwen
• De borgen, kerken en boerderijen, door deze in hun landschappelijke context te beschouwen en als herkenningspunten in de ruimte te benutten
• De natte landschapselementen in de vorm van de pingo ruïnes en petgaten, door deze zichtbaar en beleefbaar te houden
• Het lineaire karakter van de wegen en kanalen in de veenkoloniale zuidpunt van het ZWK