Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Centrale Woldgebied & Duurswold

Ruimtelijke kwaliteit

Kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit van het Centrale Woldgebied en Duurswold zijn de volgende landschappelijke aspecten:

• Grootschalige openheid met overwegend drassig, laag gelegen gebied afgewisseld met hoger gelegen delen
• Flauwe glaciale zandrug met wegdorpen/groene linten lang bebouwingslint, met zware beplanting
• De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur
• De overgangen zijn hard, waardoor duidelijke dorpssilhouetten ontstaan
• In dit landschap wisselen grootschalige en kleinschalige bebouwing elkaar af in de 'cultuuras'
• Grote, overwegend rationeel ingerichte landbouwkern als tegenhanger van de groene linten en de 'natuuras' 't Roegwold.

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Centrale Woldgebied en Duurswold verdient bij nieuwe ontwikkeling de aansluiting op de volgende kenmerken aandacht:

  • Het contrast van verdichte hoge delen (flauwe glaciale zandrug, inversierug en huiswierden) en de grootschalige open, soms drassige laagten, door opgaande elementen niet in de ruimte of slechts aan reeds verdichte hoger gelegen randen te situeren
  • De bijzondere verkaveling 'Meedenverkaveling' (sloten/medenlanen), door deze beleefbaar te houden of maken bijvoorbeeld door deze aan het extensieve recreatienetwerk te koppelen
  • De duidelijke dorpssilhouetten, door de overgangen naar landelijk gebied hard te houden of te maken
  • Afwisseling van grootschalige en kleinschalige bebouwing in de 'cultuuras'
  • Contrast tussen robuuste nieuwe natuur in de 'natuuras' van 't Roegwold en de grote, overwegend rationeel ingerichte landbouwkern als tegenhanger
  • Reeksen boerderijen, deels op huiswierden en/of inversieruggen
  • Meedenverkaveling (sloten/medenlanen)
  • Wegdorpen met boerderij(erv)en (slingertuinen) en soms zware wegbeplanting
  • De in de wegdorpen liggende klooster- en kerkterreinen, molens en borg met landgoedbossen, door als zich dit voordoet deze in te richten vanuit de bredere landschappelijke context
  • Wegdorpen met boerderijen(erven), slingertuinen, landgoedbossen en soms zware wegbeplanting, door streekeigen beplanting en/of groenstructuren hier te concentreren en niet in de achterliggende open ruimte