Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Veenkoloniën

Ruimtelijke kwaliteit

Kenmerken Veenkoloniaal landschap

Kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit van de Veenkoloniën zijn de volgende landschappelijke aspecten:

• Grootschalig landschap met verdichte, kaarsrechte en langgerekte bebouwingslinten en relatief besloten kanaaldorpen
• Grote, zeer open en onbebouwde ruimten aan de 'achterkanten' van de linten
• Lange vergezichten
• Afwijkingen in dit systeem vormen bijzondere plekken waar wegen een kronkelend beloop hebben.

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de Veenkoloniën verdient bij nieuwe ontwikkeling de aansluiting op de volgende kenmerken aandacht:

 • Het contrast tussen het kleinschalige besloten lint en het grootschalige open landschap, door aan te sluiten op de daar voorkomende maat en schaal
 • De grootschalige openheid en rationele verkaveling, door met robuuste ruimten, elementen en structuren te werken
 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur
 • De strikte ordening en samenhang van de bebouwing en beplanting met het ontginningssysteem van kanalen en wijken
 • De diepe percelen die bij de bebouwing de overgang vormen naar het open achterliggende gebied, door deze ordening ook bij nieuwbouw toe te passen
 • De hoofdrichting in het landschap, door vermijden van grote structuren dwars hierop
 • De open ruimten, door opgaande elementen niet, of alleen langs de reeds verdichte randen van de open ruimte te plaatsen
 • Aansluiten op de gegraven, 'cultuurlijke' structuur van wijken en waterlopen
 • Koppeling tussen langgerekte bebouwingslinten en kanalen en wijken met planmatige opzet binnen robuuste 'kamers'
 • Zorgvuldig met (ontstane) doorkijken in linten naar het achterliggende open gebied omgaan
 • Verdichtingen en daarmee herkenningspunten in het lint bij bruggen, sluizen en fabrieken beleefbaar houden en maken met een inrichting van dezelfde maat en schaal, bij voorkeur gecombineerd met groene elementen
 • De ordening van verdichting door bebossing of beplanting, door groenstructuren te concentreren bij/koppelen aan bebouwingslinten, bewoonde kanalen en herkenningspunten