Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Oldambt

Ruimtelijke kwaliteit

Kenmerken van Oldambt

Kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit van Oldambt zijn de volgende landschappelijke aspecten:

• Groene linten en open polders
• Oude (nu niet meer zichtbare ) dijktracés van inpolderingen naar de Eems-Dollard toe.
• Zeer grootschalige, agrarisch gebruikte ruimten
• Variatie in vorm en grootte van bebouwing; van karakteristieke, grote boerderijen en grote graanschuren tot kleine arbeidershuisjes
• Veelal langgerekte dorpslinten
• Afwijkende structuren zijn de keileemrug bij het 'Eiland van Winschoten' en het groene lint met daarlangs de met weelderige tuinen gedecoreerde boeren 'kastelen'; de 'slingertuinen'

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Oldambt verdient bij nieuwe ontwikkeling de aansluiting op de volgende kenmerken aandacht:

• De groene bebouwingslinten vormen harde overgang van de open polders naar de meer besloten hogere zandruggen, door deze ordening bij nieuwe ontwikkelingen door te zetten
• De grootschalig openheid tussen parallelle dijken, door deze niet te bebouwen of naar mogelijkheden te zoeken de openheid zo veel mogelijk te dienen
• De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur
• De verspreid liggende bebouwing langs ontsluitingswegen in de polders
• De eenzijdige bebouwing langs dijken, door bij uitbreiding aan deze ordening vast te houden
• De langgerekte tweezijdige bebouwingslinten overgaand in dichte bebouwingslinten
• Het contrast en de variatie in bebouwing afgewisseld met doorzichten naar het open agrarische achterland
• De Oldambsterboerderijen, slingertuinen, arbeiderswoningen, dijkcoupures, schotbalkenhuisjes en kolken door deze waar zich dit voordoet, in te richten in de context van het omringende landschap
• De eindeloos lijkende lange linten, door voldoende herkenningspunten te houden of te maken
• De contrasten in open onbebouwde en bebouwde groene delen, door beplanting te concentreren in of nabij bebouwingslinten, bij boerderijen en herkenningspunten