Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Westerwolde

Ruimtelijke kwaliteit

Foto: Marcel Kerkhof

Kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit van Westerwolde zijn de volgende landschappelijke aspecten:

 • Kleinschalig besloten esdorpenlandschap met esdorpen en esgehuchten, essen met akkercomplexen
 • Meanderend beloop van wegen, paden en beekdal van de Ruiten Aa met een herwonnen natuurlijk beloop
 • Daar omheen rationeel verkaveld jong heideontginningslandschap met verspreid liggende agrarische bebouwing.

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van Westerwolde verdient bij nieuwe ontwikkeling de aansluiting op de volgende kenmerken aandacht:

 • De samenhang van de kenmerkende structuren van met afwisselend de kleinschalige beslotenheid van esdorpen en -gehuchten met kleine bosjes en houtwallen op de hoger gelegen delen, open essen op dekzandkoppen met akkercomplexen, en open hooilanden in het nattere beekdal
 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur
 • Het contrast tussen het kleinschalig besloten esdorpenlandschap met meer organische vormen en het rationele, open heideontginningslandschap
 • De duidelijke randen van Esdorpen die de overgang naar de essen markeren, en geen geleidelijke overgangen te creëren
 • De clusters van verspreide boerderijen, 'hoeves' bij de esdorpen
 • De verspreide bebouwing in esgehuchten met Westerwoldse boerderijen
 • De onregelmatig organisch gegroeide, dun bebouwde en groene linten met ontginningsboerderijen met komvorming op kruispunten in het heideontginningslandschap
 • Het relatief groene en bosrijke karakter van de esdorpen op de hoger gelegen delen, door streekeigen beplanting hier te concentreren.