Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Wierdenland & Waddenkust

Herstel Occo Reintiesheerd Stedum

Boerderij met cultuur- en architectuurhistorisch belang

 • Wat houdt het project in?

  Verbouwen en herstellen van de Occo Reintiesheerd in Stedum

 • Waarom?

  Om de instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij te garanderen

 • In welke fase bevindt het project zich?

  In uitvoering

Door de gaswinning in Groningen heeft de boerderij aardbevingsschade opgelopen. De laatste eigenaren hebben de boerderij verkocht aan de NAM, die op haar beurt de boerderij in 2017 heeft overgedragen aan Het Groninger Landschap. Dankzij de overdracht is de instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij gegarandeerd.

Hoge monumentwaarde

Occo Reintiesheerd heeft landschappelijk hoge monumentwaarde als grote historische kop-hals-rompboerderij gelegen op een hoog stuk voormalig bouwland. Bovendien heeft de boerderij waarde als de historische opvolger van een vlak daarbij gelegen boerderij die vermoedelijk een zeer oude oorsprong had. Tevens maakt het complex van wierden duidelijk dat het hier om een waardevol oud cultuurlandschap gaat.

Het voorhuis en de hals hebben een hoge monumentwaarde door de uitwendige eclectische architectuur . Ook het rijke interieur met stukwerkplafonds, haardpartijen, vensterbanken en dergelijke dragen bij aan de monumentwaarde. De hoofdschuur en bijschuur hebben een positieve tot hoge monumentwaarde door de oorspronkelijke vorm en authentieke gevels, de authentieke indeling en de eenvoudige sobere historische inrichting.

Wierdencomplex Stedum-de Weer

De boerderij ligt op een hoog gelegen voormalig perceel bouwland. Tevens grenst het perceel aan een complex van tenminste drie wierden dat bekend is als Stedum-de Weer. Dit wierdencomplex is in de tweede helft van de vroege middeleeuwen opgeworpen op een kwelderrug aan de westelijke rand van de Fivelboezem. Aan de noordzijde grensde de wierde aan een getijdengeul, bekend onder de naam Delle. De Delleweg is in oorsprong vermoedelijk de voortzetting van de kwelderrug of oeverwal van de Delle.

Blik op de toekomst

Het plan is om net als in De Haver en Plaats Melkema de woonfunctie te verplaatsen naar de schuur. In het geval van Occo Reintiesheerd zal de woonfunctie gerealiseerd worden in de bijschuur van de boerderij. Op deze manier koopt Het Groninger Landschap tijd om zo over een aantal jaar opnieuw te kijken naar de bevingen en grond.

Het plan is om in het najaar van 2021 te starten met de verbouw- en herstelplannen.

Kernkwaliteiten Wierdenland & Waddenkunst

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van het Wierdenland & Waddenkunst. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Geologische hoofdstructuur uit het Holoceen met een afwisseling van kwelderruggen, -bekkens en maren
 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur van de wierdendorpen
  • Bolvormige kruinige percelen en (opgehoogde wierden) en mieden
  • De zichtbaarheid van de hoogteverschillen in en rondom de wierden. De wierden vallen in reeksen samen met de voormalige kustlijn, en langs natuurlijke waterlopen (maren) waarbij de wierden als eilandjes in open agrarisch gebied liggen
  • Cultuurhistorische en hoge archeologische waarde van de wierden, dobben, dijken, Middeleeuwse kerken, eendenkooien, typische bebouwingsstructuren en ecologische relicten van Middeleeuwse landbouwgewassen
 • Streekeigen bebouwing, kop-hals-romp en Oldambster boerderijen en statige villaboerderijen
 • Monumentale boerderijen, steenhuizen, borgen en kerken, borg-, kerk- en kloosterterreinen als onderdeel van hun landschappelijke context