Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Erfplan bij agrarisch bedrijf Goldhoorn

Landschappelijke inpassing van uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de Goldhoorn

 • Wat houdt het project in?

  Ontwerp en bouw van extra stro-opslag en werktuigloods en kantoor voor het loonbedrijf

 • Waarom?

  Het agrarisch loon- en akkerbouwbedrijf is sterk gegroeid en heeft daarom behoefte aan meer bedrijfsruimte

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Afgerond

Het agrarisch loon- en akkerbouwbedrijf aan de Goldhoorn 10 te Finsterwolde is sterk gegroeid en daarom is meer bedrijfsruimte nodig, in dit specifieke geval de realisatie van een extra stro-opslag en werktuigloods. Ook was er behoefte aan een losstaand kantoor voor het loonbedrijf.

In de keukentafelgesprekken met de ondernemer is gewezen op de bijzondere plek van het bedrijf in het landschap. Het is een plek waar de historische dollarddijken in de ondergrond samenkomen, en daarnaast is het markante zicht op de polder een aspect waar je niet aan voorbij kunt gaan.

Om een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing te realiseren is er uiteindelijk voor gekozen om het kantoor te integreren in de werktuigloods en de afstand tot de Goldhoorn zo groot mogelijk te maken. De nieuwe werktuigloods is iets naar achteren geplaatst op het kavel, daarbij staan de nieuw gerealiseerde schuren loodrecht op de oude Dollardrand (dit is de Goldhoorn). Daardoor blijft het zicht op de open polder gehandhaafd. Inherent hieraan is dat de schuren met hun nok de verkavelingsrichting zullen blijven volgen.

Het terrein is opgedeeld in twee stukken: het woonerf en het werkerf. Hierbij is de 19e eeuwse Oldambsterboerderij gescheiden van het werkgedeelte waar de nieuwe schuren zijn gebouwd. Beide erfdelen hebben hierbij hun eigen ontsluiting gekregen.

Daarnaast worden voor de landschappelijke inpassing ondersteunende windsingels als erfbeplanting ingeplant.

Kernkarakteristieken Oldambt

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van het Oldambt. Die kernkarakteristieken zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • De grootschalig openheid tussen parallelle dijken in het polderlandschap met eindeloos lijkende lange groene linten van wegen met bomenrijen.
 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur:
  • Variatie in vorm en grootte van bebouwing; van karakteristieke, grote boerderijen en grote graanschuren tot kleine arbeidershuisjes.
  • Het contrast en de variatie in bebouwing afgewisseld met doorzichten naar het open agrarische achterland.
  • Groene bebouwingslinten vormen harde overgang van de open polders naar de meer besloten hogere zandruggen:
   • Verspreid liggende bebouwing langs ontsluitingswegen in de polders.
   • Grote Oldambster boerderijen, vaak met bijzondere (slinger)tuinen en daarbij bescheiden arbeiderswoningen.