Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Wierdenland & Waddenkust

Natuurherstel Polder Breebaart

Minder slib, meer natuur

logogronlandschap

Natuurherstel Polder Breebaart
Natuurherstel Polder Breebaart
 • Wat houdt het project in?

  Herinrichting Polder Breebaart

 • Waarom?

  Om de natuurwaarden weer te herstellen en het gebied voor recreanten/bezoekers beter te ontsluiten

 • In welke fase bevindt het project zich?

  In uitvoering

De Eems-Dollard kent de afgelopen decennia een achteruitgang van natuurwaarden, vooral door de verhoogde slibconcentratie in het water. Dit werkt door in Polder Breebaart, omdat de gebieden met een duiker verbonden zijn. Het gebied slibt sterk op en dit bedreigt onder andere de vismigratie, het broedsucces en de kwelderdiversiteit. Om de bedreiging van opslibbing van Polder Breebaart tegen te gaan, de natuurwaarden weer te herstellen en het gebied voor recreanten/bezoekers beter te ontsluiten, is de polder heringericht.

Brakwatergetijdengebied

Polder Breebaart is een brakwatergetijdengebied. Het gebied geeft kenmerkende planten en dieren van dit karakteristieke leefmilieu nieuwe kansen. Op de lage, vochtige plekken vind je zeekraal, klein schorrenkruid en het goudknopje. Verder komen er jaarlijks veel vogels tot broeden, zoals tureluur, baardman, bruine kiekendief en de kluut.

Slib verwijderen

Door het slib te verwijderen wordt het natuurgebied weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. We verwachten dat veel broedvogels terugkomen en de vismigratie wordt hersteld. Het proces van invang van slib gaat de komende jaren door, waardoor Polder Breebaart een bijdrage levert aan een schonere Dollard.

Hergebruik van het slib

Het slib dat tijdens het project wordt onttrokken, wordt in de Kleirijperij omgezet naar klei en door waterschap Hunze en Aa’s weer gebruikt voor dijkversterking. Het waterschap Hunze en Aa’s gaat op deze manier klei uit de Eems Dollard gebruiken om één kilometer dijk te versterken. Deze ‘brede groene dijk’ krijgt een talud en wordt bekleed met een relatief dikke laag klei en gras.

Programma Eems-Dollard 2050

Het project Natuurherstel van de Polder Breebaart maakt deel uit van het Programma Eems-Dollard 2050, waarmee wordt gewerkt aan de ecologische verbetering van de Eems-Dollard.

Kernkwaliteiten Oldambt

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van het Oldambt. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • De grootschalig openheid tussen parallelle dijken in het polderlandschap met eindeloos lijkende lange groene linten van wegen met bomenrijen.
 • Dijken, Dijkdoorgangen met schotbalkhuisjes, kolken en gemalen uit de nieuwe tijd.
 • Ecologisch waardevolle gebieden van het estuarium en kweldernatuur in de Dollard en de Punt van Reide.