Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Dubbele dijk tussen Eemshaven en Delfzijl

Dijkversterking en zilte landbouw

Mathijs Buurman

Projectleider

Delfzijl
Delfzijl
 • Wat houdt het project in?

  Verstevigen van de waterkering tussen Eemshaven en Delfzijl door de bouw van een dubbele dijk

 • Waarom?

  Om de dijk te versterken

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Uitvoeringsfase

Om het land te beschermen tegen het water moet de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl verstevigd worden. De provincie Groningen heeft samen met het waterschap Noorderzijlvest een nieuw soort dijk ontwikkeld, de dubbele dijk. Het idee grijpt terug op de geschiedenis waarbij kwelders werden ingepolderd om nieuwe landbouwgrond toe te voegen.

De dijk wordt aangelegd bij Bierum, ten noorden van Delfzijl. Hij bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. Deze lagere dijk valt samen met de plek waar vroeger de oude zeedijk lag. De twee dijken samen beschermen ons tegen het hoge water. In het tussenliggende gebied is ruimte voor zilte landbouw en aquacultuur, zoals het kweken van schaal- en schelpdieren en het telen van zilte groenten.

De dubbele dijk wordt als volgt opgebouwd: achter de bestaande dijk komt een lagere tweede dijk. Zo ontstaat een tussengebied met twee compartimenten. Water uit de Eems-Dollard kan door een duiker gecontroleerd het gebied instromen. In het eerste gebied ontstaat een gebied met eb en vloed waarin slib rustig kan bezinken.

In het gebied was voorheen te weinig ruimte om het overtollig slib uit de Eems-Dollard op te vangen. Dat probleem is hiermee niet alleen opgelost, het draagt bij aan versterking van de dijk: na verloop van tijd kan uit het bezonken slib klei gemaakt worden. De klei kunnen we gebruiken om de dijken te onderhouden en te verhogen. Op deze manier kan de kustzone op een natuurlijke manier meegroeien met de stijging van de zeespiegel.

Het gebied vormt een natuurlijk filter dat helder water levert aan het tweede compartiment waar ruimte is voor zilte landbouw en aquacultuur. Verzilting is daarmee in plaats van een probleem, de oplossing geworden voor een nieuwe vorm van landbouw. Een deel van het gebied wordt ingericht voor de teelt van bijvoorbeeld schaal- en schelpdieren. Daarnaast is er ruimte voor het telen van zilte groenten zoals zeekraal, lamsoor, ijskruid en tomaten. Restwarmte van het nabijgelegen Google-data-centre kan hier slim gebruikt worden om het groeiseizoen te verlengen.

De dubbele dijk wordt in de periode 2018-2019 aangelegd als proefproject. Door onderzoek, proeven en goed monitoren van de opbrengsten worden de verschillende onderdelen van de dubbele dijk doorlopend verbeterd. Als het lukt de waarde van het tussengebied te behouden en te vergroten dan kan het concept van de dubbele dijk ook op andere plaatsen toegepast worden. Een manier die goedkoper is dan traditionele dijkversterking en voldoet aan de oproep minder gea

Kernkwaliteiten Wierdenland & Waddenkust

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van Wierdenland & Waddenkust. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Grootschalige, open polders, parallelle (slaper) dijken en -wegen met grote boerderijen aan de voet van de dijken, dijkdorpen langs de dijken en een opstrekkende polderverkaveling
 • Waterbeheer
  • Dijkrelicten en waker- slaper- en dromerdijken
  • Herkenbaarheid van voormalige zee inbraakgebieden met (resten) van kolken
  • Zijlen, sluizen, tillen, afwateringen, dijkcoupures met schotbalkenhuisjes