Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Ruimtelijke kwaliteit

Kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit van Wierdenland & Waddenkust zijn de volgende landschappelijke aspecten:

• Zeer uitgestrekt en samenhangend landschap langs de Waddenkust met rijke cultuurhistorie
• Grootschalige, open polders, parallelle (slaper) dijken en -wegen met grote boerderijen aan de voet van de dijken, dijkdorpen en opstrekkende verkaveling
• Bebouwing is vooral geconcentreerd op de hoger gelegen kwelderruggen
• Wierden (dorpen) in reeksen samenvallend met de voormalige kustlijn, en langs natuurlijke waterlopen waarbij de wierden als eilandjes in open agrarisch gebied liggen

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Wierdenland en de Waddenkust verdient bij nieuwe ontwikkeling de wijze van aansluiting op de volgende kenmerken aandacht:

• De samenhang en het contrast in de grote schaal van de open kweldervlaktes, de kleine(re) schaal van besloten dorpen op de kwelderwallen en de hoger gelegen wierden, samenvallend met voormalige kustlijnen
• De grootschalige openheid, door zorgvuldig om te gaan met de ruimten in de Waddenpolders en tussenliggende open ruimten tussen de wierden, ter voorkomen van versnippering en verkleining van de open ruimten
• De karakteristieke dorpssilhouetten, door zicht vanuit het landschap en vanuit de dorpslinten te maken en te behouden
• De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur
• De zichtbaarheid van de hoogteverschillen in en rondom de wierden
• De ritmiek van boerderijreeksen aan de voet van de dijk met erven in het groen en tussenliggende open ruimtes als in de ruimte verspreid liggende groene eilanden.
• De nieuwere boerderijen die veelal op enige afstand van de wierden liggen, door afstand te houden tot de wierde en zichtlijnen te respecteren
• Het contrast tussen de opstrekkende verkaveling van het dijkenlandschap en onregelmatige blokverkaveling van het wierdenlandschap
• Het verbindend systeem van oorspronkelijke en bevaarbare maren, aantakkend op wierdendorpen, door de gebruikswaarde te vergroten en waar mogelijk te koppelen aan het recreatieve netwerk
• Het stelsel van trekvaarten en trekwegen benutten en waar zich de kans voordoet, er ontbrekende (recreatieve) schakels aan toevoegen
• Het kronkelend beloop en meer natuurlijk aanzien van de van oorsprong natuurlijke waterlopen, zoals voormalige kweldergeulen, en rivier en beeksystemen, zoals Reitdiep, Fivel en Lauwers, door deze anders te behandelen dan gegraven, meer rechte waterlopen
• De herkenbaarheid van voormalige zee- inbraakgebieden, door deze open te houden en waar zich dit voordoet, naar een samenhangende inrichting te streven
• Dijken met dijkcoupures en schotbalkenhuisjes, door deze met zorg (her) inrichten als herkenbare landschapselementen
• Monumentale boerderijen, borgen en kerken, borg-, kerk- en kloosterterreinen mede beschouwen in hun landschappelijke (grotere) context zijnde van belang als herkenningspunt
• De groene identiteit en beslotenheid van hogere kwelderwallen, wierden en erven van boerderijen, door elders spaarzaam met beplanting om te gaan.