Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Wierdenland & Waddenkust

Dorpsvisie Zuidwolde 2016-2026

Dorpsvisie 2

Over dorpsvisies

In Groningen zijn al veel dorpsvisies ontwikkeld. Het opstellen van een dorpsvisie kan gestimuleerd worden vanuit de gemeente of er kan een landschappelijk of ruimtelijke vraag aan ten grondslag liggen. Soms hangt het samen met de versterkingsopgave of de gemeentelijke herindeling of wil een dorp een visie hebben die toekomstige samenwerkingen en initiatieven helpen bepalen.

Groninger Dorpen

Vereniging Groninger Dorpen is één van de organisaties die dorpen kan ondersteunen bij de ontwikkeling van een dorpsvisie. Volgens Groninger Dorpen is een dorpsvisie een plan voor en door bewoners dat gaat over de leefbaarheid van de het dorp in de komende 10 jaar. De dorpsbelangenorganisatie is meestal de initiatiefnemer tot de ontwikkeling van een dorpsvisie en formeert vervolgens een Werkgroep Dorpsvisie waarin de diverse doelgroepen in het dorp zo veel mogelijk zijn vertegenwoordigd. Centraal in het proces van Groninger Dorpen staat het contact en de uitwisseling met de bewoners. Eerst voor het verzamelen van ideeën over het dorp in de toekomst en later voor het terugkoppelen van alle verzamelde en gebundelde ideeën teruggekoppeld. Wanneer de breed gedragen dorpsvisie is gerealiseerd gaat dorpsbelangen aan de slag met de actiepunten. De dorpsbewoners kunnen zich tijdens de terugkoppelingsbijeenkomst uitspreken over welke acties volgens hen prioriteit behoeven en welke minder. De dorpsvisie van Groninger Dorpen is daarmee ook meteen uitvoeringsgericht.

Dorpsvisie

De eerste Dorpsvisie van Zuidwolde (geldend voor 2005-2015) was vooral een document dat bedoeld was om het beleid van de gemeente te beïnvloeden. De Dorpsvisie 2016-2026 moet veel meer een aanzet geven tot de uitvoering van ideeën door de bewoners zélf, samen met organisaties die daarbij ondersteuning kunnen verlenen. Dat doel lijkt bij het verschijnen van dit stuk al voor een belangrijk bereikt te zijn. In het proces dat tot de Dorpsvisie 2016-2026 heeft geleid, zijn inmiddels vier werkgroepen opgericht die evenzovele hoofdthema’s in de praktijk willen uitwerken.