Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Gorecht

Ruimtelijke kwaliteit

Kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit van het Gorecht zijn de volgende landschappelijke aspecten:

• Hoger gelegen keileemrug: de hoger gelegen, organisch gegroeide Hondsrug
• Westzijde van de Hondsrug: natuurlijk beeld van beekdal Drentsche Aa
• Oostzijde van de Hondsrug: beekdal Hunze, laaggelegen veengebied

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Gorecht verdient bij nieuwe ontwikkeling de aansluiting op de volgende kenmerken aandacht:

  • Het contrast tussen kleinschalig besloten hoger gelegen Hondsrug en aan weerszijden laag gelegen zeer open beekdalen van de Drentse Aa en Hunze
  • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur
  • Parkachtige esdorpenstructuur op de Hondsrug met afwisselend essen, bossen, graslanden met naast sobere boerderijen en keuterijen ook statige bebouwing in de vorm van buitens, villa’s en later meer suburbane woonbebouwing
  • De Veenborgen en andere 18e eeuwse buitens in de particuliere veenontginningen, door deze waar zich dit voordoet, in te richten in de context van het omringende landschap
  • Natte landschapselementen: pingoruïnes en petgaten, door deze zichtbaar en beleefbaar te houden en te maken