Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Zuidelijk Westerkwartier

Inpassing serrestallen gemeente Grootegast

De serrestal heeft een sterk industriële ‘doos’ vorm en is daardoor architectonisch conflicterend met de traditionele kapschuren. Van een 3 tal locaties in de gemeente Grootegast is de inpasbaarheid van serre-
stallen onderzocht door Libau. Het rapport sluit af met conclusies en advisering.

Wat is een serrestal?

Een serrestal is een type open front stal en heeft een dak met halve tonvormen bedekt met kunststoffolie. De bogen overspannen minimaal 5.5 meter en maximaal 8 meter en zijn niet gerelateerd aan de dragende constructie van de stal. De bogen beginnen op een (goot)hoogte van 5.5 meter en hebben een straal van ongeveer 2.5 meter waardoor de totale hoogte van de serrestal uitkomt op 8 meter.
De maatvoering en de lengte-breedte verhoudingen van de serrestal kan volledig worden gebaseerd op de omvang van de veestapel en het type bedrijfsvoering. Serrestallen zijn dan ook in te richten als vrije loopstal en als ligboxenstal. In het laatste geval is het voerhek aan de binnen- zijde gesitueerd, in tegenstelling tot de traditionele ligboxenstal waarbij deze aan de buitenkant ligt.
Net als bij andere open front stallen zijn de zijgevels opengewerkt waardoor de stallen goed geventileerd worden. Met behulp van een gordijn van windbreekgaas kunnen de gevels worden afgesloten.

Onderzoekslocaties en modellenstudie

In dit onderzoek is gekozen om op een 3 tal locaties de inpasbaarheid van serre-
stallen te onderzoeken. De locaties beogen een weerslag te geven van de landschap¬pelijke diversiteit zoals die in de gemeente Grootegast aanwezig is. Er is daarom gezocht naar locaties die het kenmerkende onderscheid in open en besloten gebie¬den vertegenwoordigen. De locaties zijn: Kaleweg 3 te Doezum, Hoofdstraat 3 te Grootegast en de Millinghaweg 9 te Niekerk.
Navolgend worden de 3 locaties eerst geanalyseerd op aanwezige kwaliteiten.
Vervolgens worden de inpassingsmogelijkheden van een serrestal op basis van een volumestudie modelmatig onderzocht.

In deze modellenstudie zijn de plaatsings- en inpassingsmogelijkheden op de 3 onderzoekslocaties modelmatig onderzocht. Hierbij zijn de afmetingen gebruikt van de in het kader van een ontwerpexperiment gerealiseerde serrestal in Den Horn. Dit betreft een serrestal met 5 bogen en afmetingen van ongeveer 52 x 28 meter.

Conclusies en advies

De serrestal heeft een sterk industriële ‘doos’ vorm en is daardoor architecto¬nisch conflicterend met de traditionele kapschuren. In een open landschap be¬schouwen wij plaatsing daarom als zeer onwenselijk. Het alternatief in een open landschap is bij voorkeur een ‘open front stal’, zoals op de volgende pagina weer¬gegeven.
In (half) besloten landschappen is het zeer situatie afhankelijk of een serrestal in¬pasbaar is. Dit vraagt om een afweging van geval tot geval en dus om maatwerk. Het is denkbaar, mits de typologische spanning met de bestaande bebouwing kan worden verzoend, er een nadrukkelijke koppeling met het bestaande erf kan worden gelegd en er landschappelijk rugdekking kan worden gegeven. Dit leidt tot de volgende ruimtelijke randvoorwaarden:

1) vanuit de openbare ruimte gezien moet de plaatsing altijd in een 3e
bebouwingslijn plaats vinden
2) het volume moet ondergeschikt zijn aan die van de bebouwing in de 1e en
2e bebouwingslijnen
3) rugdekking door bebouwing of landschapselementen is noodzakelijk
4) een strakke architectonisch regie met bijzondere aandacht voor de
architectonische detaillering en kleurstelling moet ingezet worden

Inpassing Serrestallen gemeente Grootegast

Bestandnaam Grootte
Inpassing Serrestallen gemeente Grootegast 30.9 MB